Кніга Псальмаў, псальм 37

Давіда. Ня гневайся на злачынцаў, не зайздросьці тым, што робяць беззаконьне, бо яны, як трава, будуць хутка скошаныя і павянуць, як зялёная расьліна. Спадзявайся на ГОСПАДА і рабі добрае, жыві на зямлі і праўда няхай пасьвіць [цябе]; мей прыемнасьць у ГОСПАДЗЕ, і Ён табе дасьць прагненьні сэрца твайго. Аддай ГОСПАДУ шлях свой і спадзявайся на Яго, і Ён [усё] зробіць, і выведзе праведнасьць тваю як сьвятло, і суд твой — як белы дзень. Ціхі будзь перад ГОСПАДАМ і чакай на Яго, ня гневайся на таго, хто мае посьпех на шляху сваім, на чалавека, які робіць зламыснае. Ухіліся ад гневу, пакінь ярасьць, ня гневайся, каб ты ня стаўся злачынцам, бо злачынцы будуць зьнішчаныя, а тыя, што спадзяюцца на ГОСПАДА, возьмуць у спадчыну зямлю. Яшчэ крыху, і ня будзе бязбожніка; глянеш на месца ягонае, а яго няма! А пакорныя зямлю ў спадчыну возьмуць і будуць мець прыемнасьць у мностве супакою. Бязбожнік задумвае ліхое супраць праведнага і скрыгоча на яго зубамі сваімі. Госпад сьмяецца з яго, бо бачыць, што прыходзіць дзень ягоны. Бязбожнікі выцягнулі меч і нацягнулі лук свой, каб паваліць прыгнечанага і беднага, каб замардаваць тых, у каго шлях просты. Меч іхні ўвойдзе ў іхняе сэрца, і лук іхні будзе зламаны. Малое ў праведніка лепшае за багацьце шматлікіх бязбожнікаў. Бо рамёны бязбожнікаў будуць скрышаныя, а праведнікаў падтрымлівае ГОСПАД. Ведае ГОСПАД дні беззаганных, і спадчына іхняя будзе на вякі. Ня будуць яны асаромленыя ў час ліхі, а ў дні голаду будуць насычаныя. Бо загінуць бязбожнікі, і ворагі ГОСПАДА зьнікнуць, як тлустасьць авечак у дыме зьнікае. Бярэ бязбожнік у доўг — і [доўгу] ня верне; а праведнік літуецца і дае. Бо дабраслаўленыя [Богам] зямлю ў спадчыну возьмуць, а тыя, што праклятыя Ім, будуць зьнішчаныя. ГОСПАД умацоўвае крокі чалавека, калі шлях ягоны даспадобы Яму. Калі ўпадзе, не заб’ецца, бо Госпад падтрымлівае руку ягоную. Я быў малады і стаўся стары, і ня бачыў, каб праведнік быў пакінуты, каб насеньне ягонае шукала хлеба. Кожны дзень ён літуецца і пазычае, і насеньне ягонае мае дабраслаўленьне. Аддаліся ад зла і рабі добрае, і будзеш жыць на вякі. Бо ГОСПАД любіць суд, і Ён не пакіне багабойных Сваіх, на вякі захавае іх, а насеньне бязбожнікаў будзе зьнішчана. Праведнікі возьмуць у спадчыну зямлю і будуць жыць у ёй вечна. Вусны праведніка выказваюць мудрасьць, і язык ягоны гаворыць суд. Закон Бога ягонага ў сэрцы ягоным; ня будуць хістацца крокі ягоныя. Бязбожнік сочыць за праведнікам і шукае, каб прывесьці да сьмерці яго. ГОСПАД не пакіне яго ў руцэ ягонай, не асудзіць яго, калі ён будзе суджаны. Спадзявайся на ГОСПАДА, і захоўвай шлях Ягоны, і Ён узвысіць цябе, каб ты ўзяў у спадчыну зямлю; і калі будуць зьнішчаныя бязбожнікі, ты ўбачыш. Я бачыў бязбожніка, моцнага і разгалінаванага, быццам галінастае тутэйшае дрэва, але прамінуў ён, няма яго, і я шукаў яго, і не знайшоў. Зважай на беззаганнага і глядзі на правага, бо канец [гэтага] чалавека ёсьць супакой. А адступнікі будуць зьнішчаны чыста; і канец бязбожных — зьнішчэньне. Выратаваньне праведнікаў ад ГОСПАДА, Ён — апора іхняя ў час трывогі. ГОСПАД дапаможа ім і вызваліць іх; Ён вызваліць іх ад бязбожнікаў і збавіць іх, бо яны ў Ім маюць надзею.