1 Chronicles, глава 7

Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.

Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji Ón neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.

Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii; aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi Ónarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.

Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi Ón spiţele de neam.

Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei.

Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot, şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oamenii viteji, şi scrişi Ón spiţele de neam Ón număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. ñ Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher, şi scrişi Ón spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, Ón număr de douăzeci de mii două sute. ñ Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar; toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, Ón număr de şaptesprezece mii două sute, Ón stare să poarte armele şi să meargă la război.

Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.

Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.

Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.

Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.

Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.

Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.

Sora sa Homalechet a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.

Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.

Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său: Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi Ón ţară, i-au omor‚t, pentru că se pogor‚seră să le ia turmele.

Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l m‚ng‚ie.

Apoi a intrat la nevasta sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (Œn nenorocire), pentru că nenorocirea era Ón casă.

A avut ca fiică pe Şeera care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi pe Uzen-Şeera.

Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.

Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său; Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

Ei aveau Ón stăp‚nire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, p‚nă la Gaza cu satele ei.

Fiii lui Manase stăp‚neau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. Œn aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, şi Beria; şi Serah, sora lor.

Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.

Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. ñ Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet. ñ Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. ñ Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.

Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra, Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.

Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. ñ Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. ñ Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi Ón număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, Ón stare să poarte armele şi să meargă la război.