1 Kings, глава 14

Œn vremea aceea, s-a Ómbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam.

Şi Ieroboam a zis nevestei sale: ÑScoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, proorocul; el mi-a spus că voi fi Ómpăratul poporului acestuia.

Ia cu tine zece p‚ini, turte, şi un vas cu miere, şi intră la el: el Óţi va spune ce va fi cu copilul.î Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa; s-a sculat, s-a dus la Silo, şi a intrat Ón casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se Óntunecaseră de bătr‚neţe.

Domnul spusese lui Ahia: ÑNevasta lui Ieroboam are să vină să te Óntrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea c‚nd va veni, se va da drept alta.î C‚nd a auzit Ahia vuietul paşilor ei, Ón clipa c‚nd intra pe uşă, a zis: ÑIntră, nevasta lui Ieroboam; pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt Ónsărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre.

Du-te, şi spune lui Ieroboam: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel, am rupt Ómpărăţia de la casa lui David, şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu David, care a păzit poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima lui, nefăc‚nd dec‚t ce este drept Ónaintea Mea.

Tu ai făcut mai rău dec‚t toţi cei ce au fost Ónaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate ca să Mă m‚nii, şi M-ai lepădat Ónapoia ta!

De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod Ón Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam, cum se mătură murdăriile, p‚nă va pieri.

Cel ce va muri Ón cetate din casa lui Ieroboam, va fi m‚ncat de c‚ini, şi cel ce va muri pe c‚mp va fi m‚ncat de păsările cerului. Căci Domnul a vorbit.

Tu, scoală-te şi du-te acasă. Şi cum Óţi vor păşi picioarele Ón cetate, copilul va muri.

Tot Israelul Ól va pl‚nge, şi-l vor Óngropa; căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus Óntr-un morm‚nt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam Ón care s-a găsit ceva bun Ónaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel.

Domnul va pune peste Israel un Ómpărat, care va nimici casa lui Ieroboam Ón ziua aceea. Şi nu se Ónt‚mplă oare chiar acum lucrul acesta?

Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată Ón ape; va smulge pe Israel din această ţară bună pe care o dăduse părinţilor lor, şi-i va Ómprăştia dincolo de R‚u, pentru că şi-au făcut idoli, m‚niind pe Domnul.

Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam şi Ón care a t‚r‚t şi pe Israel.î Nevasta lui Ieroboam s-a sculat, şi a plecat. A ajuns la Tirţa; şi cum a atins pragul casei, copilul a murit.

L-au Óngropat, şi tot Israelul l-a pl‚ns, după cuv‚ntul Domnului, pe care-l spusese prin robul Său Ahia, proorocul.

Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut război şi cum a domnit, sunt scrise Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Israel.

Ieroboam a Ómpărăţit douăzeci şi doi de ani; apoi a adormit cu părinţii săi. Şi Ón locul lui a Ómpărăţit fiul său Nadab.

Roboam, fiul lui Solomon, a Ómpărăţit peste Iuda. Avea patruzeci şi unu de ani c‚nd s-a făcut Ómpărat, şi a Ómpărăţit şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi pună Numele Ón ea. Mama sa se chema Naama, Amonita.

Iuda a făcut ce este rău Ónaintea Domnului; şi, prin păcatele pe care le-au săv‚rşit, I-au st‚rnit gelozia mai mult dec‚t părinţii lor.

Şi-au zidit şi ei Ónălţimi cu st‚lpi Ónchinaţi idolilor şi Astartee pe orice deal Ónalt şi sub orice copac verde.

Au fost chiar şi sodomiţi Ón ţară. Au făcut de toate ur‚ciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Œn al cincilea an al Ómpărăţirii lui Roboam, Şişac, Ómpăratul Egiptului, s-a suit Ómpotriva Ierusalimului.

A luat vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei Ómpăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon.

Œmpăratul Roboam a făcut Ón locul lor nişte scuturi de aramă, şi le-a dat Ón grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei Ómpăratului.

Ori de c‚te ori se ducea Ómpăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau; apoi le aduceau iarăşi Ón odaia alergătorilor.

Celelalte fapte ale lui Roboam, şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Totdeauna a fost război Óntre Roboam şi Ieroboam.

Roboam a adormit cu părinţii lui, şi a fost Óngropat cu părinţii lui Ón cetatea lui David. Mama sa se numea Naama, Amonita. Şi Ón locul lui a Ómpărăţit fiul său Abiam.