2 Kings, глава 20

Œn vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,R‚nduieşte ce ai de r‚nduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.î Ezechia s-a Óntors cu faţa la perete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune: ÑDoamne, adu-Ţi aminte că am umblat Ónaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă, şi am făcut ce este bine Ónaintea Ta!î Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.

Isaia, care ieşise, n-ajunsese Óncă Ón curtea din mijloc, c‚nd cuv‚ntul Domnului i-a vorbit astfel: ÑŒntoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.

Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din m‚na Ómpăratului Asiriei, şi voi ocroti cetatea aceasta, din pricina Mea, şi din pricina robului Meu David.î Isaia a zis: ÑLuaţi o turtă de smochine.î Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.

Ezechia zisese lui Isaia: ÑDupă care semn voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul, şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?î Şi Isaia a zis: ÑIată, din partea Domnului, semnul după care vei cunoaşte că Domnul va Ómplini cuv‚ntul pe care l-a rostit: ,Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte Ónainte, sau să dea Ónapoi cu zece trepte?î Ezechia a răspuns: ÑNu este mare lucru ca umbra să treacă Ónainte peste zece trepte; ci mai bine să se dea Ónapoi cu zece trepte.î Atunci, Isaia, proorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece trepte Ónapoi umbra din locul Ón care se pogor‚se pe cadranul soarelui lui Ahaz.

Œn acelaşi timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, Ómpăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.

Ezechia a ascultat pe soli, şi le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla Ón vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia Ón casa lui şi Ón toate moşiile lui.

Proorocul Isaia a venit Ón urmă la Ómpăratul Ezechia, şi i-a zis: ÑCe au zis oamenii aceia, şi de unde au venit la tine?î Ezechia a răspuns: ÑAu venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.î Isaia a mai zis: ÑCe au văzut Ón casa ta?î Ezechia a răspuns: ÑAu văzut tot ce este Ón casa mea: n-a fost nimic Ón vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.î Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ÑAscultă cuv‚ntul Domnului!

Iată că vor veni vremuri c‚nd vor duce Ón Babilon tot ce este Ón casa ta şi ce au str‚ns părinţii tăi p‚nă Ón ziua de azi; nu va răm‚ne nimic, ñ zice Domnul. ñ Şi vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori Ón casa Ómpăratului Babilonului.î Ezechia a răspuns lui Isaia: ÑCuv‚ntul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun.î Şi a adăugat: ÑCăci va fi pace şi linişte Ón timpul vieţii mele!î Celelalte fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui, şi cum a făcut iazul şi canalul de apă, şi a adus apele Ón cetate, nu sunt scrise oare Ón cartea Cronicilor Ómpăraţilor lui Iuda?

Ezechia a adormit cu părinţii săi. Şi, Ón locul lui, a domnit fiul său Manase.