2 Samuel, глава 11

Œn anul următor, pe vremea c‚nd porneau Ómpăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiiască ţara lui Amon şi să Ómpresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.

Œntr-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe c‚nd se plimba pe acoperişul casei Ómpărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.

David a Óntrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: ÑEste Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.î Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţit de necurăţia ei, ea s-a Óntors acasă.

Femeia a rămas Ónsărcinată şi a trimis vorbă lui David, zic‚nd: ÑSunt Ónsărcinată.î Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: ÑTrimite-mi pe Urie, Hetitul.î Şi Ioab a trimis pe Urie la David.

Urie a venit la David, care l-a Óntrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului, şi despre mersul războiului.

Apoi David a zis lui Urie: ÑPogoară-te acasă, şi spală-ţi picioarele.î Urie a ieşit din casa Ómpărătească, şi a fost urmat de un dar din partea Ómpăratului.

Dar Urie s-a culcat la poarta casei Ómpărăteşti, cu toţi slujitorii stăp‚nului său, şi nu s-a pogor‚t acasă la el.

Au dat de ştire lui David despre aceasta, şi i-au spus: ÑUrie nu s-a pogor‚t la el casă.î Şi David a zis lui Urie: ÑNu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogor‚t acasă?î Urie a răspuns lui David: ÑChivotul şi Israel şi Iuda locuiesc Ón corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbăr‚ţi Ón c‚mp, şi eu să intru Ón casă să măn‚nc şi să beau şi să mă culc cu nevasta mea! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.î David a zis lui Urie: ÑMai răm‚i şi astăzi aici, şi m‚ine Óţi voi da drumul.î Şi Urie a rămas la Ierusalim Ón ziua aceea şi a doua zi.

David l-a poftit să măn‚nce şi să bea cu el, şi l-a Ómbătat; şi seara. Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii stăp‚nului său, dar nu s-a pogor‚t acasă.

A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab, şi a trimis-o prin Urie.

Œn scrisoarea aceasta scria: ÑPuneţi pe Urie Ón locul cel mai greu al luptei, şi trageţi-vă Ónapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară.î Ioab, Ómpresur‚nd cetatea, a pus pe Urie Ón locul pe care-l ştia apărat de ostaşi viteji.

Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut Ómpotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, Hetitul.

Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse Ón luptă.

Şi a dat solului următoarea poruncă: ÑC‚nd vei isprăvi de istorisit Ómpăratului toate amănuntele luptei, poate că se va m‚nia şi va zice: ,Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi Ómpotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din v‚rful zidului?

Cine a omor‚t pe Abimelec, fiul lui Ierubeşet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din v‚rful zidului o piatră de moară, şi n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?í Atunci să-i spui: ,A murit şi robul tău Urie, Hetitul.î Solul a plecat; şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab.

Solul a zis lui David: ÑOamenii aceia au fost mai tari dec‚t noi; făcuseră o ieşire Ómpotriva noastră Ón c‚mp, şi i-am dat Ónapoi noastră Ón c‚mp, şi i-am dat Ónapoi p‚nă la intrarea porţii, dar arcaşii au tras de pe v‚rful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii Ómpăratului au fost ucişi, şi a murit şi robul tău Urie, Hetitul.î David a zis solului: ÑIată ce să spui lui Ioab: ,Nu te munci pentru Ónt‚mplarea aceasta, căci sabia doboară c‚nd pe unul, c‚nd pe altul; bate cetatea cu putere, dăr‚mă-o. Şi tu, Ómbărbătează-l!î Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise, şi a pl‚ns pe bărbatul ei.

După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia, şi a primit-o Ón casa lui. Ea i-a fost nevastă, şi i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.