Book of Amos, глава 5

Ascultaţi cuv‚ntul acesta, c‚ntecul acesta de jale, pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel!

ÑA căzut şi nu se va mai scula, fecioara lui Israel; stă tr‚ntită la păm‚nt, şi nimeni n-o ridică.

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: cetatea care scotea la luptă o mie de oameni, nu va răm‚ne dec‚t cu o sută, şi cea care scotea o sută de oameni, nu va mai răm‚ne dec‚t cu zece, din casa lui Israel.î Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: ÑCăutaţi-Mă, şi veţi trăi!

Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal, şi nu treceţi la Beer-Şeba. Căci Ghilgalul va fi dus Ón robie, şi Betelul va fi nimicit.

Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă, voi care prefaceţi dreptul Ón pelin, şi călcaţi dreptatea Ón picioare!

El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface Óntunericul Ón zori, iar ziua Ón noapte neagră; El cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa păm‚ntului: Domnul este Numele Lui.

El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.î Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii, şi le este sc‚rbă de cel ce vorbeşte din inimă.

De aceea, pentru că pe sărac Ól călcaţi Ón picioare, şi luaţi daruri de gr‚u de la el: măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!

Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi Ón picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.

De aceea, Ón vremuri ca acestea, Ónţeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.

Căutaţi binele şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel, Domnul, Dumnezeul oştirilor, să fie cu voi, cum spuneţi voi!

Ur‚ţi răul şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul, Dumnezeul oştirilor, va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor, Cel Atotputernic: ÑŒn toate pieţele se vor boci, şi pe toate uliţele vor zice: ,Vai! Vai!í Vor chema pe plugar la jale, şi la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morţi.

Œn toate viile va fi bocet, c‚nd voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul.

ÑVai de cei ce doresc ,ziua Domnului!í Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi Óntuneric şi nu lumină.

Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l Ónt‚lneşte un urs, şi care, c‚nd ajunge acasă, Óşi reazemă m‚na pe zid, şi-l muşcă un şarpe!

Nu va fi oare ziua Domnului Óntuneric, Ón loc de lumină? Nu va fi ea Óntunecoasă şi fără strălucire?

Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre, şi nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare!

C‚nd Œmi aduceţi arderi de tot şi daruri de m‚ncare, n-am nici o plăcere de ele; şi viţeii Óngrăşaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei.

Depărtează de Mine vuietul c‚ntecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale!

Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea ca un p‚r‚u care nu seacă niciodată!

Mi-aţi adus voi jertfe şi daruri de m‚ncare, Ón timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?Ö Veţi ridica dar pe Sacut, Ómpăratul vostru, şi pe Caivan, chipurile voastre idoleşti, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l-aţi făcut, şi vă voi duce Ón robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui Nume este Dumnezeul oştirilor!î