Book of Exodus, глава 5

Moise şi Aaron s-au dus apoi la Faraon, şi i-au zis: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască Ón pustie un praznic Ón cinstea Mea.î Faraon a răspuns: ÑCine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, şi să las pe Israel să plece?î Eu nu cunosc pe Domnul, şi nu voi lăsa pe Israel să plece.î Ei au zis: ÑNi S-a arătat Dumnezeul Evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile Ón pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie.î Şi Ómpăratul Egiptului le-a zis: ÑMoise şi Aaron, pentru ce abateţi poporul de la lucrul lui? Plecaţi la lucrările voastre.î Faraon a zis: ÑIată că poporul acesta s-a Ónmulţit acum Ón ţară, şi voi mai voiţi să-l faceţi să-şi Ónceteze lucrările?î Şi chiar Ón ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului şi logofeţilor: ÑSă nu mai daţi poporului paie ca mai Ónainte pentru facerea cărămizilor; ci să se ducă singuri să str‚ngă paie.

Totuşi să le cereţi acelaşi număr de cărămizi, pe care le făceau mai Ónainte; să nu le scădeţi nimic din ele, căci sunt nişte leneşi; de aceea strigă mereu: ,Haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru.í Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru, şi să nu mai umble după năluci.î Isprăvniceii poporului şi logofeţii au venit şi au spus poporului: ÑAşa vorbeşte Faraon: ,Nu vă mai dau paie; duceţi-vă singuri de vă luaţi paie de unde veţi găsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru.î Poporul s-a răsp‚ndit Ón toată ţara Egiptului, ca să str‚ngă mirişte Ón loc de paie.

Isprăvniceii Ói sileau, zic‚nd: ÑIsprăviţi-vă lucrul, zi de zi, ca şi atunci c‚nd erau paie!î Au bătut chiar pe logofeţii copiilor lui Israel, puşi peste ei de isprăvniceii lui Faraon. ÑPentru ceî, li se zicea, Ñn-aţi isprăvit ieri şi azi, ca mai Ónainte, numărul de cărămizi, care vă fusese hotăr‚t?î Logofeţii copiilor lui Israel s-au dus să se pl‚ngă la Faraon, şi i-au zis: ÑPentru ce te porţi aşa cu robii tăi?

Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai Ónainte, şi totuşi ni se spune: ,Faceţi cărămizi!í Ba Óncă, robii tăi sunt şi bătuţi, ca şi c‚nd poporul tău ar fi vinovat.î Faraon a răspuns: ÑSunteţi nişte leneşi şi nişte tr‚ntori! De aceea ziceţi: ,Haidem să aducem jertfe Domnului!í Acum, duceţi-vă Óndată de lucraţi; nu vi se vor da paie, şi veţi face acelaşi număr de cărămizi.î Logofeţii copiilor lui Israel au văzut Ón ce stare nenorocită erau, c‚nd li se zicea: ÑNu vi se scade nimic din numărul de cărămizi; ci Ón fiecare zi să faceţi lucrul cuvenit unei zile.î C‚nd au ieşit de la Faraon, au Ónt‚lnit pe Moise şi pe Aaron, care Ói aşteptau.

Şi le-au zis: ÑSă vă vadă Domnul, şi să judece! Voi ne-aţi făcut ur‚ţi lui Faraon şi slujitorilor lui; ba Óncă le-aţi dat sabia Ón m‚nă ca să ne omoare.î Moise s-a Óntors la Domnul, şi a zis: ÑDoamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis?

De c‚nd m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc Ón Numele Tău, el face şi mai rău poporului acestuia; şi n-ai izbăvit pe poporul Tău.î