Book of Ezekiel, глава 21

Şi Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, Óntoarce-ţi faţa spre Ierusalim, şi vorbeşte Ómpotriva locurilor sfinte, proroceşte Ómpotriva ţării lui Israel!

Spune ţării lui Israel: ÑAşa vorbeşte Domnul: ÑIată, am necaz pe tine, Œmi voi trage sabia din teacă şi voi nimici cu desăv‚rşire Ón mijlocul tău pe cel neprihănit şi pe cel rău.

Pentru că vreau să nimicesc cu desăv‚rşire din mijlocul tău pe cel neprihănit şi pe cel rău, sabia Mea va ieşi din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la miazăzi p‚nă la miază noapte.

Şi orice făptură va şti că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă, şi nu se va mai Óntoarce Ónapoi Ón ea.

Şi tu, fiul omului, gemi! Cu rărunchii zdrobiţi, şi cu amărăciunea Ón suflet, gemi sub privirile lor!

Şi dacă te vor Óntreba: ÑPentru ce gemi?î să răspunzi: ÑPentru că vine o vesteîÖ C‚nd va veni, toate inimile se vor Ónspăim‚nta, toate m‚inile vor slăbi, toate sufletele se vor m‚hni, şi toţi genunchii se vor topi ca apa!Ö Iată că vine, a sosit, ñ zice Domnul, Dumnezeu!î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, proroceşte şi spune: ÑAşa vorbeşte Domnul. Zi: ÑSabia, da, sabia este ascuţită, şi lustruită.

Este ascuţită pentru măcel, şi lustruită ca să lucească!Ö O, sabie, tu tai toiagul de c‚rmuire al fiului meu, care nesocoteşte orice lemnÖ A dat-o la lustruit, ca s-o apuce cu m‚na; este ascuţită sabia, şi lustruită, ca să Ónarmeze m‚na celui ce măcelăreşte.

Strigă şi vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă Ómpotriva poporului Meu, Ómpotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt daţi pradă sabiei Ómpreună cu poporul Meu; de aceea bate-te pe coapsă!

Da, Óncercarea s-a făcut, şi ce va fi dacă toiagul acesta de c‚rmuire, care nesocoteşte totul, va fi nimicit? zice Domnul Dumnezeu!î ÑŞi tu, fiul omului, proroceşte, şi bate din m‚ini! Loviturile sabiei să fie Óndoite, Óntreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care Ói urmăreşte din toate părţile.

Ca să arunc groaza Ón inimi, ca să Ónmulţesc pe cei loviţi, de aceea am tras sabia, ameninţ‚ndu-i la toate porţile lor. Vai! e făcută să fulgere, şi ascuţită pentru măcel!

Str‚nge-ţi puterile, sabie, Óntoarce-te la dreapta! Aşează-te, Óntoarce-te la st‚nga! Œndreaptă-ţi ascuţişul Ón toate părţile!

Şi Eu voi bate din m‚ini de bucurie, şi Œmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!î Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel: ÑFiul omului, croieşte-ţi două drumuri pe unde să treacă sabia Ómpăratului Babilonului! Am‚ndouă trebuie să iasă din aceeaşi ţară. Fă un semn pe drum, fă-l la Ónceputul drumului care duce Óntr-o cetate.

Să faci unul din aceste drumuri aşa ca sabia că vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, şi pe celălalt, aşa ca sabia să vină Ón Iuda, la Ierusalim, cetatea Óntărită.

Căci Ómpăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, Óntreabă terafimii, şi cercetează ficatul.

Sorţul, care este Ón dreapta lui, Ónseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel, şi să scoată strigăte de război; vor ridica berbeci Ómpotriva porţilor, vor ridica Óntărituri şi vor face şanţuri de apărare.

Copiii lui Israel nu văd Ón aceasta dec‚t nişte vrăjitorii deşarte, ei care au făcut jurăminte mincinoase. Dar Ómpăratul Babilonului Óşi aduce aminte de nelegiuirea lor, aşa că vor fi prinşi.

De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ÑPentru că vă făliţi cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arăt‚ndu-vă păcatele Ón toate faptele voastre; pentru că vă făliţi cu ele, veţi fi prinşi de m‚na lui!

Şi tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai c‚nd nelegiuirea este la culme!

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ÑLa o parte cu mitra, jos cununa Ómpărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi Ónălţat, şi ce este Ónălţat va fi plecat!

Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc dec‚t la venirea Aceluia care are drept la ea, şi Ón m‚na căruia o voi Óncredinţa.î ÑŞi tu, fiul omului, proroceşte, şi spune: ÑAşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre copiii lui Amon şi despre ocara lor. Spune: ÑSabia, da, sabia este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească!

Œn mijlocul vedeniilor cu care te Ónşeală ei şi Ón mijlocul prorociilor mincinoase pe care ţi le fac ei, te vor face să cazi Óntre trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai c‚nd nelegiuirea lor este la culme.

Bagă-ţi sabia Ónapoi Ón teacă. Œn locul Ón care ai fost făcut, Ón ţara ta de naştere, te voi judeca!

Œmi voi vărsa m‚nia peste tine, voi sufla Ómpotriva ta cu focul urgiei Mele, şi te voi da Ón m‚inile unor oameni care nu lucrează dec‚t la nimicire.

Vei fi ars de foc; s‚ngele tău va curge Ón mijlocul ţării! Nu-şi vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit.î