Book of Hosea, глава 12

Lui Efraim Ói place v‚ntul şi aleargă după v‚ntul de răsărit; zilnic măreşte minciuna şi Ónşelătoria; face legăm‚nt cu Asiria, şi duc untdelemn Ón Egipt.

Domnul este Ón ceartă şi cu Iuda, şi va pedepsi pe Iacov după purtarea lui: Ói va răsplăti după faptele lui.

Œncă din p‚ntecele mamei, a apucat Iacov pe fratele său de călc‚i, şi Ón puterea lui, s-a luptat cu Dumnezeu.

S-a luptat cu Óngerul, şi a fost biruitor, a pl‚ns şi s-a rugat de el. Iacov l-a Ónt‚lnit la Betel, şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.

Domnul este Dumnezeul oştirilor; Numele Lui este Domnul.

Tu dar, Óntoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea, şi nădăjduieşte totdeauna Ón Dumnezeul tău.

Efraim este un negustor care are Ón m‚nă o cumpănă mincinoasă. Œi place să Ónşele.

Şi Efraim zice: ÑCu adevărat, m-am Ómbogăţit, am făcut avere; şi Ón toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nici o nelegiuire care să fie un păcat.î Şi totuşi, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi p‚nă acum; Eu te voi face să locuieşti iarăşi Ón corturi, ca Ón zilele de sărbătoare!

Eu am vorbit proorocilor, am dat o mulţime de vedenii, şi am spus pilde prin prooroci.

Dacă Galaadul s-a dedat la slujba idolilor, Galaadiţii vor fi nimiciţi negreşit. Ei jertfesc boi Ón Ghilgal: de aceea, altarele lor vor ajunge nişte mormane de pietre, pe brazdele c‚mpiilor.

Iacov a fugit odinioară Ón c‚mpia lui Aram, Israel a slujit pentru o femeie, şi pentru o femeie a păzit turmele.

Dar, printr-un prooroc a scos Domnul pe Israel din Egipt, şi printr-un prooroc a fost păzit Israel.

Efraim a m‚niat rău pe Domnul: dar Domnul său va arunca asupra lui s‚ngele pe care l-a vărsat, şi-i va răsplăti ocara, pe care I-a făcut-o.