Book of Isaiah, глава 23

Prorocie Ómpotriva Tirului. ÑBociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci Tirul a fost nimicit: nu mai are nici case, nici intrare! Din ţara Chitim le-a venit vestea aceasta.î ÑAmuţiţi de groază, locuitori ai ţărmului, pe care o umpleau odată negustorii din Sidon, care străbăteau marea!

Veniturile lui erau gr‚ul Nilului şi secerişul r‚ului, aduse pe ape mari, aşa că el era t‚rgul neamurilor.î ÑRuşinează-te Sidoane! căci aşa vorbeşte marea, cetăţuia mării: ,Eu n-am avut durerile facerii, nici n-am născut, n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fete.î C‚nd vor afla Egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului, şi vor zice: ÑTreceţi la Tarsis, bociţi-vă, locuitori ai ţărmului!

Aceasta este cetatea voastră cea veselă, care avea o ob‚rşie veche, şi ale cărei picioare o duceau să locuiască departe.

Cine a luat această hotăr‚re Ómpotriva Tirului, Ómpărţitorul cununilor, el, ai cărui negustori erau nişte voievozi, şi ai cărui t‚rgoveţi erau cei mai bogaţi de pe păm‚nt?

Domnul oştirilor a luat această hotăr‚re, ca să ruşineze m‚ndria a tot ce străluceşte, şi să smerească pe toţi cei mari ai păm‚ntului: ,Străbate-ţi ţara, ca Nilul, nici un br‚u nu te mai str‚nge, fiica Tarsisului! Nu mai este nici un jug!

Domnul Şi-a Óntins m‚na asupra mării; a făcut să tremure Ómpărăţii; a poruncit nimicirea cetăţuilor Canaanului, şi a zis: ,De acum nu te vei mai bucura, fecioară necinstită, fiica Sidonului! Scoală-te şi treci Ón ţara Chitim; dar nici acolo nu vei avea odihnă.

Iată pe Haldei, care nu erau un popor, locuitorii aceştia ai pustiei, cărora Asirianul le-a Óntemeiat o ţară; ei Ónalţă turnuri, surpă casele Ómpărăteşti ale Tirului, le prefac Ón dăr‚mături.î ÑBociţi-vă, corăbii din Tarsis! Căci cetăţuia voastră este nimicită.î Œn vremea aceea, Tirul va fi dat uitării şaptezeci de ani, c‚t ţine viaţa unui Ómpărat, dar după şaptezeci de ani, se va Ónt‚mpla Tirului ca şi curvei despre care vorbeşte c‚ntecul: ÑIa harfa şi străbate cetatea, curvă dată uitării; c‚ntă bine, c‚ntă-ţi c‚ntecele de mai multe ori, ca iarăşi să-şi aducă lumea aminte de tine.î Tot aşa, după şaptezeci de ani, Domnul va cerceta Tirul, şi se va Óntoarce iarăşi la c‚ştigul lui; va avea legături cu toate Ómpărăţiile lumii de pe faţa păm‚ntului; dar c‚ştigul şi plata lui vor fi Ónchinate Domnului, nu vor fi nici str‚nse nici păstrate; ci c‚ştigul lui va aduce celor ce locuiesc Ónaintea Domnului, o hrană Ómbelşugată şi haine strălucite.