The Gospel According to Luke, глава 17

Isus a zis ucenicilor Săi: ÑEste cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!

Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de g‚t, şi să fie aruncat Ón mare, dec‚t să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.

Luaţi seama la voi Ónşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte Ómpotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!

Şi chiar dacă păcătuieşte Ómpotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se Óntoarce la tine şi zice: ,Œmi pare rău!í ñ să-l ierţi.

Apostolii au zis Domnului: ÑMăreşte-ne credinţa!î Şi Domnul a zis: ÑDacă aţi avea credinţă c‚t un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ,Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te Ón mareí, şi v-ar asculta.

Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paşte oile, Ói va zice, c‚nd vine de la c‚mp: ÑVino Óndată, şi şezi la masă?î Nu-i va zice mai degrabă: ÑGăteşte-mi să măn‚nc, Óncinge-te, şi slujeşte-mi p‚nă voi m‚nca şi voi bea eu; după aceea, vei m‚nca şi vei bea şi tu?î Va răm‚ne el Óndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.

Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ÑSuntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.î Isus mergea spre Ierusalim, şi a trecut printre Samaria şi Galilea.

Pe c‚nd intra Óntr-un sat, L-au Ónt‚mpinat zece leproşi. Ei au stat departe, şi-au ridicat glasul, şi au zis: ÑIsuse, Œnvăţătorule, ai milă de noi!î C‚nd i-a văzut Isus, le-a zis: ÑDuceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!î Şi pe c‚nd se duceau, au fost curăţiţi.

Unul din ei, c‚nd s-a văzut vindecat, s-a Óntors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.

S-a aruncat cu faţa la păm‚nt la picioarele lui Isus, şi I-a mulţumit. Era Samaritean.

Isus a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑOare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt?

Nu s-a găsit dec‚t străinul acesta să se Óntoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?î Apoi i-a zis: ÑScoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a m‚ntuit.î Fariseii au Óntrebat pe Isus c‚nd va veni Œmpărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: ÑŒmpărăţia lui Dumnezeu nu vine Ón aşa fel ca să izbească privirile.

Nu se va zice: ,Uite-o aicií, sau: ,Uite-o acolo!í Căci iată că Œmpărăţia lui Dumnezeu este Ónăuntrul vostru.î Şi a zis ucenicilor: ÑVor veni zile c‚nd veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea.

Vi se va zice: ,Iată-L aici, iată-L acolo!í Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.

Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului p‚nă la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului Ón ziua Sa.

Dar mai Ónt‚i trebuie să sufere multe, şi să fie lepădat de neamul acesta.

Ce s-a Ónt‚mplat Ón zilele lui Noe, se va Ónt‚mpla la fel şi Ón zilele Fiului omului: m‚ncau, beau, se Ónsurau şi se măritau p‚nă Ón ziua c‚nd a intrat Noe Ón corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a Ónt‚mplat Ón zilele lui Lot, se va Ónt‚mpla aidoma: oamenii m‚ncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, Ón ziua c‚nd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.

Tot aşa va fi şi Ón ziua c‚nd Se va arăta Fiul omului.

Œn ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi Óşi va avea vasele Ón casă, să nu se pogoare să le ia; şi cine va fi pe c‚mp, de asemenea, să nu se mai Óntoarcă.

Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.

Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.

Vă spun că, Ón noaptea aceea, doi inşi vor fi Ón acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina Ómpreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată.

Doi bărbaţi vor fi la c‚mp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.î Ucenicii L-au Óntrebat: ÑUnde, Doamne?î Iar El a răspuns: ÑUnde va fi trupul acolo se vor str‚nge vulturii.î