Book of Ezekiel, глава 41

M-a dus Ón Templu. A măsurat st‚lpii; aveau o lăţime de şase coţi deoparte, şi o lăţime de şase coţi de alta ñ aceasta este lăţimea st‚lpilor.

Lăţimea uşii era de zece coţi; iar canaturile uşii erau laţi de cinci coţi deoparte, şi cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat şi lungimea Templului: patruzeci de coţi, şi lăţimea: douăzeci de coţi.

Apoi a intrat Ónăuntru. A măsurat uşiorii uşii: doi coţi, uşa şase coţi, şi lăţimea uşii, şapte coţi.

Pe partea dinainte a Templului a măsurat Ón lungime douăzeci de coţi şi Ón lăţime douăzeci de coţi; şi mi-a zis: ÑAcesta este Locul prea sf‚nt!î A măsurat zidul casei: gros de şase coţi, şi lăţimea odăilor lăturalnice de jur Ómprejurul casei, patru coţi.

Odăile lăturalnice erau unele peste altele, Ón număr de treizeci, aşezate Ón trei caturi; ele dădeau Ón nişte Ómbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea din jur Ómprejurul casei, aşa că se sprijineau pe ele, şi nu pe zidul casei.

Odăile, cu c‚t erau mai sus, cu at‚t erau mai Óncăpătoare, şi te suiai la ele ocolind; căci te suiai Ómprejurul casei pe o scară şerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, Ón partea de sus a casei, şi din catul de jos te suiai Ón catul de sus prin cel de la mijloc.

De jur Ómprejurul casei se vedea o pardoseală ieşită Ón afară. Odăile lăturalnice aveau nişte temelii, şi erau de o prăjină Óntreagă, adică şase coţi la unghi.

Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi.

Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei şi odăile dimprejurul casei, avea o lăţime de două zeci de coţi, de jur Ómprejur.

Uşa odăilor lăturalnice dădea Ón locul gol: o uşă la miază noapte, şi o uşă la miază zi; şi lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur Ómprejur.

Clădirea din faţa locului gol, din partea de apus, avea o lăţime de şaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur Ómprejur, şi era lung de nouăzeci de coţi.

A măsurat şi casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea şi zidurile sale, aveau de asemenea o lungime de o sută de coţi.

Lăţimea feţei casei şi a locului gol, dinspre răsărit, era de o sută de coţi.

A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, şi pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi.

Templul şi casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele Óngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur Ómprejur. De la păm‚nt p‚nă la ferestrele acoperite, p‚nă deasupra uşii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur Ómprejurul casei dinăuntru şi din afară, totul era după măsură, şi Ómpodobit cu heruvimi şi finici. Œntre doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe, o faţă de om Óntoarsă spre un finic deoparte, şi o faţă de leu Óntoarsă spre celălalt finic, de cealaltă parte; aşa era de jur Ómprejurul casei.

De la păm‚nt p‚nă deasupra uşii, erau heruvimi şi finici, şi tot aşa şi pe zidul Templului.

Uşiorii Templului era Ón patru muchii. Şi Ón faţa Locului prea sf‚nt erau ceva care se vedea ca un altar de lemn, Ónalt de trei coţi, lung de doi coţi şi lat de doi coţi. Colţurile, temelia, şi pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: ÑAceasta este masa care este Ónaintea Domnului!

Templul şi Locul prea sf‚nt aveau două uşi.

Fiecare uşă avea două canaturi, care se Óntorceau am‚ndouă pe uşi, două canaturi pentru o uşă şi două pentru cealaltă.

Pe uşile Templului erau săpaţi heruvimi şi finici, ca şi pe ziduri. Œn faţa pridvorului de afară erau nişte grinzi de lemn Ómbucate Óntre ele.

Erau ferestre Óngrădite, şi deoparte şi de cealaltă erau finici, şi tot aşa era şi pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice şi pe grinzile de sus.