Book of Judges, глава 3

Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să Óncerce pe Israel prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului.

El voia numai ca v‚rstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască şi să Ónveţe războiul, şi anume cei ce nu-l cunoscuseră mai Ónainte.

Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai Filistenilor, toţi Canaaniţii, Sidoniţii, şi Heviţii care locuiau Ón muntele Liban, de la muntele Baal-Hermon p‚nă la intrarea Hamatului.

Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la Óncercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinţilor lor prin Moise.

Şi copiii lui Israel au locuit Ón mijlocul Canaaniţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, Fereziţilor, Heviţilor şi Iebusiţilor; au luat de neveste pe fetele lor, şi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, şi au slujit dumnezeilor lor.

Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul, şi au slujit Baalilor şi idolilor.

Domnul S-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Israel, şi i-a v‚ndut Ón m‚inile lui Cuşan-Rişeataim, Ómpăratul Mesopotamiei. Şi copiii lui Israel au fost supuşi opt ani lui Cuşan-Rişeataim.

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb.

Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător Ón Israel, şi a pornit la război. Domnul a dat Ón m‚inile lui pe Cuşan-Rişeataim, Ómpăratul Mesopotamiei, şi m‚na Lui a fost puternică Ómpotriva lui Cuşan-Rişeataim.

Ţara a avut odihnă patruzeci de ani. Şi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul a Óntărit pe Eglon, Ómpăratul Moabului, Ómpotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului.

Eglon a str‚ns la el pe fiii lui Amon şi pe Amaleciţi, şi a pornit. A bătut pe Israel, şi a luat cetatea Finicilor.

Şi copiii lui Israel au fost supuşi optsprezece ani lui Eglon, Ómpăratul Moabului.

Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de m‚na dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, Ómpăratul Moabului.

Ehud şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, lungă de un cot, şi a Óncins-o pe sub haine, Ón partea dreaptă.

A dat darul lui Eglon, Ómpăratul Moabului: Eglon era un om foarte gras.

C‚nd a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care-l aduseseră.

El Ónsuşi s-a Óntors de la pietrăriile de l‚ngă Ghilgal, şi a zis: ÑŒmpărate, am să-ţi spun ceva Ón taină.î Œmpăratul a zis: ÑTăcere!î Şi toţi cei ce erau l‚ngă el au ieşit afară.

Ehud a Ónceput vorba cu el pe c‚nd stătea singur Ón odaia lui de vară, şi a zis: ÑAm un cuv‚nt din partea lui Dumnezeu pentru tine.î Eglon s-a sculat de pe scaun.

Atunci Ehud a Óntins m‚na st‚ngă, a scos sabia din partea dreaptă, şi i-a Ómpl‚ntat-o Ón p‚ntece.

Chiar şi m‚nerul a intrat după fier, şi grăsimea s-a str‚ns Ón jurul fierului; căci n-a putut scoate sabia din p‚ntece, ci a lăsat-o Ón trup aşa cum o Ónfipsese.

Ehud a ieşit prin tindă, a Ónchis uşile de la odaia de sus după el, şi a tras zăvorul.

După ce a ieşit el, au venit slujitorii Ómpăratului şi s-au uitat; şi iată că uşile odăii de sus erau Ónchise cu zăvorul. Ei au zis: ÑFără Óndoială, Óşi acoperă picioarele Ón odaia de vară.î Au aşteptat multă vreme; şi fiindcă el nu deschidea uşile odăii de sus, au luat cheia şi au descuiat; şi iată că stăp‚nul lor era mort, Óntins pe păm‚nt.

P‚nă să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării, şi a scăpat Ón Seira.

Cum a ajuns, a sunat din tr‚mbiţă Ón muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s-au pogor‚t cu el din munte, şi el s-a pus Ón fruntea lor.

El le-a zis: ÑVeniţi după mine, căci Domnul a dat Ón m‚inile voastre pe vrăjmaşii voştri Moabiţi.î Ei s-au pogor‚t după el, au pus stăp‚nire pe vadurile Iordanului, Ón faţa Moabului, şi n-au lăsat pe nimeni să treacă.

Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toţi voinici şi viteji, şi n-a scăpat unul.

Œn ziua aceea Moabul a fost smerit sub m‚na lui Israel. Şi ţara a avut odihnă optzeci de ani.

După el, a urmat Şamgar, fiul lui Anat. El a ucis şase sute de oameni dintre Filisteni cu un otig de plug. Şi el a fost un izbăvitor al lui Israel.